Chropaczów na początku swojego istnienia nie posiadał własnego kościoła parafialnego, wobec tego nasi parafianie zmuszeni byli uczęszczać do kościoła św. Małgorzaty, znajdującego się w Bytomiu.

W 1852 r. w Chorzowie został wybudowany kościół pw. św. Barbary, co spowodowało włączenie Chropaczowa w skład tej parafii.

Szybki rozwój górnictwa i hutnictwa w drugiej połowie XIX w na terenie Chorzowa, jak i również Chropaczowa przyczynił się do napływu ludności do pracy, a co za tym idzie do powstawania nowych osiedli przemysłowych. To z kolei generowało potrzebę budowy nowego kościoła, ponieważ kościół św. Barbary w Chorzowie stopniowo nie był w stanie pomieścić napływu nowych wiernych.

W 1872 r., z wyżej wymienionych powodów, zdecydowano się rozpocząć budowę kościoła, usytuowanego na terenie Lipin i będącego pierwszym obiektem sakralnym zlokalizowanym na terenie ówczesnych Świętochłowic. Rok później, a więc 1873 r. dokonano erekcji parafii, do której zaliczono również Chropaczów. Warto wspomnieć, że w 1904 r.  lipińska parafia liczyła 25 tys. wiernych, a podczas jeden mszy świętej w kościele jednorazowo można było pomieścić około 3 tysięcy wiernych, co przy niedzielach i dniach świątecznych okazywało się niewystarczające. Nieumiejętność pomieszczenia wiernych oraz niemożność przebudowy kościoła w Lipinach  przyczyniły się do budowy nowego obiektu sakralnego, ale zlokalizowanego już na terenie Chropaczowa. Po długich poszukiwaniach terenu niezagrożonego szkodami górniczymi, 21 września 1910 r. przedłożony został gotowy projekt i rozpoczęto budowę kościoła. Chropaczów liczący wówczas 10,5 tyś. ludności miał otrzymać własny Dom Boży.

Kościół na starej pocztówce

Projekt nowego kościoła opracował pan Maksymilian Giemza z Katowic. Ze względu na teren odbudowy górniczej zostało zlecone wzmocnienie fundamentów betonowych kościoła, które wykonane zostało przez firmę Niethard z Bytomia. Chropaczowską świątynię postawiono w przeciągu 2 lat (1910 – 1912) za sumę 420 tyś. marek. Zbudowana została z czerwonej cegły, na bazie krzyża greckiego w stylu neoromańskim, z charakterystyczną czterdziestometrową ściętą wieżą. Chociaż kościół był gotów już w sierpniu 1912 r., poświęcono go dopiero 1 maja 1913 r. Początkowo kościół był kościołem filialnym[1], zarządzanym przez ksiądza dziekana Wincentego Musialika, a od 1915 r. przez ks. Hugonowa Cedzicha, mianowanego przez Kurię Biskupią we Wrocławiu na lokalistę – kuratusa[2]. Biskup wrocławski Kardynał Adolf Bertram,11 marca 1921 r. erygował[3] nową parafię p.w. Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie, liczącą ówcześnie 11,5 tys. wiernych i włączył ją do dekanatu chorzowskiego.

Po postawieniu kościoła przyszedł czas na wybudowanie plebani, bowiem kapłani do 1929 r. zmuszeni byli zamieszkiwać prywatnie wynajęte mieszkania,  które spełniały  również funkcję kancelarii. 1 czerwca 1927 r. rozpoczęto budowę plebani, której podjął się Alojzy Malajka. W kwietniu 1929 r. została oddana do użytku ks. Proboszczowi Cedzichowi i jego wikarym.

 

[1] Kościół filialny – kościół wchodzący w skład danej parafii, ale niebędący jej kościołem głównym (tzw. kościołem parafialnym)

[2] Kuratus (obecnie rektor) – duchowny, który sprawuje opiekę nad kościołem nienależącym do parafii ani do żadnej innej wspólnoty. Rektorowi nie wolno sprawować w swoim kościele żadnych funkcji parafialnych należących do proboszcza (np. udzielanie chrztu, sprawowanie pogrzebów), chyba że działa w porozumieniu i za zgodą proboszcza parafii, na której terenie znajduje się powierzony kościół.

[3] Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.